Estructura de flors i fruits

tornar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalitats

Preparacions

Morfologia

Miscel·lània

Materials

Les flors:  

       Les flors són els òrgans reproductors de les angiospermes. Contenen els òrgans reproductors o  gametòfit masculí i femení. A més, tenen altres parts, més o menys desenvolupades segons el medi de pol.linització d'aquestes plantes: per atreure els insectes o els ocells amb colors i/o olors, per facilitar la dispersió del pol.len pel vent,... i a més protegeixen els òrgans reproductors. Són el calze i la corol.la.   Les flors típiques estan formades per quatre capes concèntriques de fulles modificades, que són els verticils. Aquests són: calze  corol la, estams i  pistil

Les parts de la flor

  La flor és un òrgan reproductor que  agrupa fulles modificades, unes de fèrtils (l'  androceu o part masculina, que produeix el  pol len, i el  gineceu o part femenina, productora d'  òvuls)  i altres d'estèrils, el conjunt de les  quals forma el periant, encarregades de facilitar la  polúlinització, ja sigui fent la flor atractiva als vectors de pol.linització, o facilitant la dispersió del pol.len, i de protegir els òrgans reproductors.( corol la i  calze)

   Les gimnospermes i les angiospermes  presenten patrons bàsics diferents, la major diferència rau en la presència de verticils estèrils a les angiospermes i la seva absència general a les gimnospermes. És per això que molts  autors reserven el terme flor als òrgans reproductors de les angiospermes.     

L'androceu:  

       Es la part masculina de la flor; està formada pels estams.
       Un  estam està format per un filament  a l'extrem  del qual es troba l'antera  Dins l'antera es formen els grans de pol.len.
       L'antera està formada per dues   seccions anomenades  teques    Per a l'observació de grans de  pol len  cal espolsar directament el pol.len sobre un portaobjectes. Moltes  vegades això exigeix un augment considerable, encara  que hi ha casos molt senzills de visualitzar, com ara el  pol.len de pi, de lliris (Lilium),... Amb un augment molt superior, podríem veure el dibuix característic que presenten els grans de pol.len de cada espècie vegetal. Aquest és únic, i es pot comparar a les "empremtes dactilars" d'una espècie, ja que no es repeteixen mai.   Aquest caràcter ens permet estudiar, en grans de pol.len fòssils, l'espècie que els va produir, la qual cosa permet determinar, per exemple, quina era la flora característica d'una determinada zona en el passat.        

El gineceu:  

       És la part femenina de la flor.Està format pel pistil  òrgan reproductor femení, que té generalment forma d'ampolla allargada. El  pistil té tres parts:   l' estigma  l' estil i l' ovari Podem  veure una secció de l'ovari amb la seva morfologia.    

El calze i la corol.la:  

       El calze i la corol.la són verticils  estèrils. El calze està format pels  sèpals  normalment de color  verd, si bé hi ha flors que els han transformat en peces semblants als pètals; en aquest cas, totes les peces s'anomenen tèpals   Això és comú en les monocotiledònies, com ara la tulipa  la ceba, l'all  els lliris, o les orquídies  que constitueixen un grup amb una variació de formes apassionant. Altres  espècies no presenten sèpals. La corol.la està formada pels  pètals, que per norma general presenten colors vius i poden  ser fragants.

La seva funció és d'atreure insectes o ocells  per a la pol.linització.És impossible explicar la gran varietat  de formes i colors que poden presentar, fruit d'una llarga  evolució i adaptació a formes de pol.linització que, en alguns casos,  com ara les orquídies, arriben a graus de complexitat molt  elevats.
  Altres flors tenen pètals petits o de color verdós, molt poc aparents. (Això generalment es relaciona amb una pol.linització anemògama, és a dir, feta pel vent).   A la base dels pètals podem trobar  uns òrgans, els nectaris, encarregats de produir el nèctar, substància dolça i d'alt valor energètic (és la base de la mel) i que atreu els animals pol.linitzadors. A voltes trobam nectaris en altres posicions dins un vegetal, fins i tot a les fulles.     

La pol.linització:  

       El gra de pol.len produ‹t per les  anteres es desplaça fins a l'estigma.   Aquest desplaçament rep el nom de  pol.linització.   Si aquest desplaçament es realitza  entre elements de la mateixa flor es diu pol.linització  directa o també autopol.linització; i si, al contrari, es realitza entre diferents flors deim que és una pol.linització indirecta oencreuada.   El gra de pol.len és transportat per:   L'aire (pol.linització anemòfila) i els insectes (pol.linització entomòfila). Després de produir-se la pol.linització, el gra de  pol.len germina quan es posa en contacte amb els líquids  produ‹ts per l'estigma. En resulta el gametòfit masculí, també  anomenat tub pol.línic.

  Aquest gametòfit és originat per una cèl.lula amb dos nuclis: un de vegetatiu i un altre de germinatiu. Aquest  es divideix i dóna lloc a dos nuclis espermàtics que actuaran  com a gàmetes masculins.   Quan el tub pol.línic arriba a l'òvul  penetrant a través del micròpil s'hi produeix una fecundació doble, en la qual un dels anterozoides s'uneix a l'oosfera i origina un  zigot diploide, i l'altre s'uneix al nucli secundari i forma una  cèl.lula triploide.   Finalment a la fase d'esporòfit el  zigot dóna lloc a l'embrió i la cèl.lula triploide origina l'endosperma o albumen, que serà el teixit nutritiu que servirà per a alimentar l'embrió.     

El cicle de les angiospermes:  

       Després de produir-se la pol.linització, el gra de pol.len germina quan es posa en contacte amb els líquids produ‹ts per l'estigma. En resulta el gametòfit masculí, també anomenat tub pol.línic.   Aquest gametòfit és originat per una cel.lula amb dos nuclis: un de vegetatiu i un altre de germinatiu. Aquest es divideix i dóna lloc a dos nuclis espermàtics que actuaran com a gàmetes masculins.   Quan el tub pol.línic arriba a l'òvul penetrant a través del micròpil es produeix una fecundació doble, en la qual un dels anterozoides s'uneix a l'oosfera i origina un zigot diploide, i l'altre s'uneix al nucli secundari i forma una cèl.lula triploide.   Finalment a la fase d'esporòfit el zigot dóna lloc a l'embrió i la cèl.lula triploide origina l'endosperma o albumen que serà el teixit nutritiu que servirà per a alimentar l'embrió.    

El fruit:  

       El fruit és l'ovari transformat i  madur. Dins el fruit trobam les llavors. El fruit està format per  l'ovari transformat, i en distingim diferents capes:   La més exterior és l' epicarp i la zona mitjana és el mesocarp  Totes dues  formen el pericarp. La més interna, generalment llenyosa, és l' endocarp    No sempre és fàcil identificar cada  capa, ja que existeixen molts tipus de fruits segons el desenvolupament de cada una de aquestes.   Totes les variants tenen com a meta la   dispersió de les llavors.   Segons això, trobam diferents tipus de  fruits: els secs i els carnosos

Disseminació dels fruits:  

       Les llavors s'han de dispersar, és a  dir, han d'allunyar-se de la planta mare i aconseguir un lloc on  abundin la humitat i les sals minerals.   Aquesta dispersió es pot  realitzar  pel vent (anemòcora) fig. 1 i 2, per l'aigua,  (hidròcora), o pels animals (zoòcora) fig. 3, 4 i 5.   Algunes plantes, com per exemple el  cogombre bord, contenen un líquid a pressió que pot enviar les llavors lluny de la planta mare. Fig 6.     

La germinació:  

       Si les condicions de temperatura i  humitat són adequades, quan la llavor cau a terra comença el procés  de la germinació.   Comença pel creixement de la radícula, que s'enfonsa en el sòl, al contrari de la gèmmula, que té un tropisme negatiu envers la gravetat i positiu a la llum. D'aquesta darrera es produeix la tija.   Els cotilèdons aporten les substàncies necessàries per al desenvolupament de la petita planta fins que pugui alimentar-se per si mateixa.     

Els fruits:  

       Els fruits secs serien els que tenen un pericarp menys desenvolupat, i poden ser del tipus:
   -Llegum (faves, pèsols)  
   -Síliqua (crucíferes, com ara la mostassa, el violer groc, ravenassa, els raves),
   -Càpsula com la rosella.
   -Sàmara  com els oms,l'arç.
   - Gla  com l'alzina.
   - Cariopsi, com el blat de moro.
   - Aqueni, com el gira-sol.   Els fruits carnosos presenten un pericarp més desenvolupat i carnós, iels tipus són:
   - Drupa, com les cireres o les prunes.
  - Pom  com ara la poma o la pera.
  - Baia, com les tomàtigues o el ra‹m. Cal destacar-ne el plàtan que és una baia tricarpelar.
  - Hesperidi, tipus de baia que presenten els cítrics, com la taronja, la llimona
   -Pepònide  com el meló
     De vegades ens trobam amb falsos fruits, com ara la pinya (ananàs), queté  siquenis  o les maduixes

 

Les inflorescències:  

       Les flors es reuneixen de diferents  formes:   La umbel.la: formada per nombrosos peduncles que surten tots del mateix lloc. Pot esser simple si cada peduncle acaba en  una flor o composta si cada peduncle es divideix per formar  altres petites umbel.les (umbèl.lules). El ra‹m és el resultat d'un eix principal al llarg del qual els peduncles queden  inserits a diferent altura, si bé tots tenen la mateixa longitud. (Muscari) El corimbe és molt parescut al ra‹m però té peduncles de diferents longituds que es fan més llargs com més de baix surten. Això dóna com a resultat que les flors queden més o manco a la mateixa altura.